ICE高收益債券100指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
3321.92 1.50 0.05% - - - 6.72% 09/20


指數報酬率   2023/09/20
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% -0.34% -0.69% 1.00% 1.06% 5.05% 6.67% 8.10% -0.69% 5.95%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
指數 7.27% 2.38% -5.09% 13.14% 6.62% -2.16% 14.08% 4.27% 4.33% -10.39%

技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
3327.84 3328.52 3326.61 3314.77 3284.93 3203.17 3314.208 (0.23%)
Date Index Change% Date Index Change%
2023/09/20 3321.92 0.05% 2023/09/06 3323.52 -0.28%
2023/09/19 3320.42 -0.23% 2023/09/05 3332.99 -0.32%
2023/09/18 3327.98 -0.10% 2023/09/01 3343.56 0.00%
2023/09/15 3331.27 -0.19% 2023/08/31 3343.44 0.09%
2023/09/14 3337.62 0.17% 2023/08/30 3340.48 0.30%
2023/09/13 3331.90 0.07% 2023/08/29 3330.49 0.44%
2023/09/12 3329.59 -0.08% 2023/08/28 3315.97 0.34%
2023/09/11 3332.33 0.12% 2023/08/25 3304.71 0.02%
2023/09/08 3328.38 0.14% 2023/08/24 3303.93 -0.12%
2023/09/07 3323.77 0.01% 2023/08/23 3307.96 0.53%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.34% 1.00% 1.06% 5.05% 8.10% 6.67%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.17% 1.04% 1.40% 5.45% 7.45% 6.46%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.16% 0.41% -0.33% 1.76% 0.17% 1.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.25% -1.08% 0.34% -2.78% -0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.26% 0.26% -1.10% 0.17% -3.63% -0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.26% -1.17% 0.08% -3.28% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.17% 0.17% -1.28% -0.17% -4.14% -1.11%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.00% 1.04% -3.77% -0.93% 1.13% -0.37%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.25% 0.18% 2.55% 2.86% 4.25% -0.89% 4.56%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% -0.06% 0.99% 1.05% 4.09% 6.19% 4.69%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.10% 0.50% -0.29% 1.20% 0.80% 0.60%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.03% -0.04% 0.63% -0.15% 1.59% 1.09% 0.90%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.02% -0.07% 0.44% -0.66% 0.48% -0.66% -0.48%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.03% -0.04% 0.52% -0.48% 0.93% -0.18% -0.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% 0.00% 1.11% 1.24% 4.40% 6.79% 5.09%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.03% -0.02% 0.56% -0.28% 1.30% 0.88% 0.65%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.03% -0.04% 0.33% -1.04% -0.21% -2.44% -1.78%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.03% -0.02% 1.10% -4.13% -1.13% 1.12% -0.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.03% -0.04% 0.45% -0.59% 0.55% -0.55% -0.43%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.03% -0.02% 0.64% -0.15% 1.57% 1.05% 0.86%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.17% -0.22% 0.70% 0.30% 3.13% 5.77% 4.73%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.19% -0.22% -0.04% -1.86% -1.24% -2.26% -1.64%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.18% -0.24% -0.05% -2.10% -1.73% -3.55% -2.48%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.17% -0.24% -0.15% -2.18% -1.86% -3.53% -2.54%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.18% -0.25% -0.11% -2.25% -2.13% -4.51% -3.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.07% -0.40% -0.00% -1.37% 1.22% -0.01% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.06% -0.57% -0.06% -1.54% 0.89% -0.22% 0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.06% -0.77% 0.03% -1.34% 1.14% -0.86% 0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.07% -0.53% -0.09% -1.48% 0.83% -0.86% 0.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.02% 0.50% 0.12% 4.31% 6.61% 5.71%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.07% -0.07% 0.31% -0.41% 3.08% 3.66% 3.85%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.06% -0.56% -0.01% -1.40% 1.17% 0.23% 0.95%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% -0.01% 0.54% 0.24% 4.56% 7.10% 6.08%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.07% -0.05% 0.39% -0.23% 3.50% -3.16% 4.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.06% 0.07% 0.82% 1.45% 5.53% 5.63% 6.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 0.11% 0.98% 1.98% 6.71% 8.50% 8.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.06% -0.27% 0.63% 0.92% 4.44% 3.88% 4.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% 0.13% 1.03% 2.14% 7.01% 9.13% 8.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.05% -0.60% 0.60% 0.68% 3.57% 0.91% 2.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.06% -0.44% 0.42% 0.31% 3.21% 1.41% 2.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.07% -0.39% 0.40% 0.25% 2.97% 0.81% 2.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.06% -0.29% 0.56% 0.74% 4.05% 3.12% 4.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.06% -0.42% 0.40% 0.25% 3.06% 1.24% 2.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.06% 0.10% 0.92% 1.83% 6.34% 7.81% 7.60%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% -0.15% 0.94% 0.97% 4.69% 6.74% 5.69%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.07% -0.20% 0.78% 0.49% 3.56% 3.97% 3.88%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.07% -0.15% 0.52% -0.28% 2.09% 1.46% 2.20%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% -0.18% 0.04% -1.75% -0.89% -4.26% -1.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.05% -0.08% 1.16% 1.13% 5.06% 6.92% 6.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% -0.11% 1.10% 0.81% 4.29% 5.04% 5.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% 0.77% -0.19% 2.34% 1.55% 2.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% 0.62% -0.62% 1.47% -0.31% 1.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 0.72% -0.47% 1.69% 0.24% 1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.13% 0.66% -0.39% 2.02% 0.00% 2.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.03% 0.71% -0.30% 2.08% 0.35% 2.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.12% -0.09% 0.94% 1.67% 5.45% 6.14% 6.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.12% 0.17% -0.46% 1.02% -2.54% -0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% -0.11% 0.10% -0.70% 0.52% -3.47% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.12% -0.09% 0.30% -0.13% 1.76% -1.07% 0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.11% -0.09% 0.17% -0.50% 1.01% -2.55% -0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.11% -0.08% 0.27% -0.14% 1.68% -1.58% 0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.13% -0.09% 0.18% -0.41% 1.15% -2.56% -0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% -0.03% 0.45% 0.42% 2.66% 0.28% 1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.11% -0.04% 0.27% -0.09% 1.63% -1.72% 0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.12% -0.07% 0.96% 1.83% 5.82% 6.91% 6.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.11% -0.07% 0.37% 0.07% 2.17% -0.30% 1.34%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.08% -0.15% 0.81% 2.80% 6.53% 7.78% 7.25%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.20% 0.00% 0.60% -0.40% 1.62% 1.21% 1.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.14% 0.43% -0.70% 0.71% -0.84% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.15% -0.10% 1.18% 1.33% 4.91% 7.77% 6.43%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.13% -0.13% 0.64% -0.51% 1.29% 0.51% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% -0.31% 0.42% 0.10% 3.66% 4.03% 4.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.34% 0.26% -0.41% 2.53% 1.36% 2.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.80% -0.16% -1.43% 0.49% -2.06% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% -0.87% -0.15% -1.87% -0.58% -4.34% -1.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.76% -0.15% -1.66% -0.15% -3.56% -0.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.66% -0.13% -1.31% 0.93% -1.05% 0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% -0.31% 0.35% -0.18% 3.14% 3.05% 3.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% -0.32% 0.36% -0.08% 3.16% 2.62% 3.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.92% 0.00% -1.31% 0.93% -0.92% 0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% -0.76% 0.00% -1.36% 0.62% -1.95% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.00% -0.93% -0.31% -1.99% -0.77% -4.47% -1.84%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% -0.25% 0.50% 0.40% 4.30% 5.29% 5.51%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.08% 1.24% 2.40% 6.19% 5.36% 5.69%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.09% 0.65% 0.63% 2.65% -1.47% 0.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.06% -0.07% 0.44% 0.03% 1.36% -3.65% -1.33%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.06% -0.07% 1.29% 2.56% 6.54% 6.03% 6.18%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.05% -0.12% 0.83% 0.77% 4.17% -0.28% 5.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.04% -0.11% 0.43% -0.44% 1.58% 0.02% 1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.09% -0.18% 1.07% 1.16% 3.76% 3.95% 4.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.22% 0.90% 0.79% 2.87% 2.28% 2.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% -0.19% 0.38% -0.75% 0.00% -3.10% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.10% -0.13% 0.36% -0.75% -0.27% -3.96% -2.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% -0.82% -4.73% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.09% -0.18% 0.98% 1.07% 3.66% 3.85% 3.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.38% -0.75% -0.19% -3.28% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.10% -0.13% 0.38% -0.74% -0.25% -3.93% -2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.00% -0.21% 0.21% -1.22% -0.82% -4.72% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.08% -0.16% 1.20% 1.45% 4.30% 5.00% 4.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.08% -0.16% 1.07% 0.99% 3.38% 3.29% 3.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.10% -0.12% 1.48% 2.30% 5.85% 7.92% 6.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.17% 0.51% -0.51% 0.51% -2.15% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.10% -0.12% 0.45% -0.51% 0.24% -2.98% -1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.18% 0.36% -0.88% -0.36% -3.77% -1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.33% 0.51% -0.33% 0.68% -2.13% -0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.37% 0.37% -0.73% -0.18% -3.72% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.07% -0.14% 1.23% 1.68% 4.73% 5.92% 5.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.15% 0.59% -0.29% 1.04% -1.31% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.10% -0.20% 1.09% 1.19% 3.76% 3.97% 4.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% -0.30% 0.90% 0.70% 2.85% 2.23% 2.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.10% -0.14% 1.39% 2.05% 5.32% 6.85% 6.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.19% 0.37% -0.55% 0.19% -3.06% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.20% 0.21% -1.22% -0.81% -4.88% -2.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% -0.13% 0.37% -0.76% -0.25% -3.95% -2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.06% -0.18% 1.07% 1.19% 3.73% 3.48% 3.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.08% -0.15% 1.28% 1.71% 4.90% 6.26% 5.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.14% 0.56% -0.14% 1.12% -0.96% 0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.03% -0.16% 0.55% -0.67% 1.39% -0.78% 1.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.55% -1.31% -0.82% 3.54% 5.09% 2.72% 5.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.03% -0.18% 0.43% -1.00% 0.62% -2.32% -0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.03% -0.16% 1.14% 1.11% 5.07% 6.96% 6.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.04% -0.20% 1.02% 0.81% 4.30% 5.16% 5.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.03% -0.14% 1.23% 1.36% 5.60% 8.04% 7.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.03% -0.14% 0.70% -0.16% 2.46% 1.71% 2.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.03% -0.18% 0.45% -0.93% 0.87% -1.81% 0.26%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.22% 0.98% -0.54% 1.54% 0.98% 3.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.08% -0.14% 1.04% 0.99% 4.45% 6.79% 6.32%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.22% 0.54% -0.54% 1.42% 0.76% 2.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.06% -0.15% 0.96% 0.77% 4.02% 5.99% 5.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% -0.27% 0.75% 0.96% 3.43% 4.09% 4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.23% 0.18% -0.71% 0.11% -2.44% -0.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.02% -0.23% 0.72% 0.78% 3.02% 356.53% 4.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.25% 0.08% -0.93% -0.33% -3.41% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.29% 0.00% 2.23% 2.68% 3.46% -2.89% 4.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.27% -0.38% -2.47% -3.49% -9.14% -5.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -0.16% -0.58% -3.15% -5.14% -12.92% -8.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.25% -0.46% -2.73% -4.03% -10.38% -6.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -0.15% -0.62% -3.31% -5.59% -13.57% -8.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.02% -0.25% 0.71% 0.75% 3.03% N/A% 4.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.02% -0.24% 0.10% -0.92% -0.32% N/A% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.28% -0.48% -2.75% -4.03% -10.09% -6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.02% -0.17% -0.66% -3.24% -5.48% -13.97% -9.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.22% -0.16% -1.88% -2.31% -7.03% -3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% -0.23% -0.29% -2.23% -2.94% -8.19% -4.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% -0.16% 0.92% 1.25% 3.98% 5.03% 5.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.02% -0.18% -0.68% -3.32% -5.53% -13.82% -8.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -0.24% -0.47% -2.72% -4.00% -10.14% -6.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.03% -0.24% 0.09% -0.91% -0.33% -3.41% -0.97%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.02% -0.23% 0.82% 1.40% 5.08% 7.10% 6.10%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.02% -0.26% 0.70% 1.07% 4.40% 5.72% 5.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.02% -0.26% 0.18% -0.50% 1.40% 0.09% 1.21%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.19% -0.25% 1.00% 0.75% 4.25% 6.16% 5.63%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.33% -0.03% 2.73% 2.97% 3.82% -0.57% 5.46%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.19% -0.25% 0.49% -0.74% 1.24% 0.19% 1.60%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.19% -0.29% 0.84% 0.23% 3.13% 3.33% 3.81%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% -0.23% 0.97% 2.19% 4.60% 4.59% 4.72%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.13% -0.13% 1.04% 0.65% 3.36% 5.55% 4.26%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.03% -0.12% 0.89% 1.19% 4.69% 5.48% 4.86%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.17% -0.13% 1.14% 0.99% 5.21% 6.19% 5.32%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.17% -0.58% 0.67% -0.38% 2.38% 0.53% 1.08%
( 美國非投資等級債券基金 ) -0.02% -0.20% 0.52% -0.10% 1.88% 2.53% 1.66%


本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)