ICE全球高收益債券指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
459.07 0.36 0.08% - - - 0.61% 04/19


指數報酬率   2024/04/19
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% -0.60% -1.34% -1.05% 0.82% 8.75% 0.55% 9.13% -1.34% 1.40%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 2.52% -2.10% 15.93% 7.60% -2.39% 13.95% 6.15% 2.86% -11.83% 12.44%

技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
459.09 460.99 462.56 460.47 451.21 436.85 461.047 (-0.43%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/04/19 459.07 0.08% 2024/04/02 463.35 -0.23%
2024/04/18 458.71 -0.02% 2024/04/01 464.40 -0.11%
2024/04/17 458.80 0.07% 2024/03/27 464.92 0.08%
2024/04/16 458.49 -0.41% 2024/03/26 464.57 -0.02%
2024/04/15 460.38 -0.24% 2024/03/25 464.64 -0.02%
2024/04/12 461.48 -0.09% 2024/03/22 464.71 0.05%
2024/04/11 461.91 -0.20% 2024/03/21 464.48 0.16%
2024/04/10 462.84 -0.39% 2024/03/20 463.72 0.03%
2024/04/09 464.64 0.24% 2024/03/19 463.58 0.12%
2024/04/03 463.53 0.04% 2024/03/18 463.02 0.07%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.60% -1.05% 0.82% 8.75% 9.13% 0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.96% -1.58% -0.96% 5.42% 1.97% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.00% 0.68% 1.37% 4.59% 5.71% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.06% -0.75% -0.98% 0.82% 9.28% 9.90% 0.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.25% 0.00% 1.13% 2.93% 8.17% 13.32% 3.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% -0.81% -1.10% 0.43% 8.27% 7.77% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.64% -1.59% -0.96% 5.46% 1.98% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 0.34% 0.68% 1.38% 4.63% 5.76% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.76% -1.61% -1.04% 5.15% 1.76% -1.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.78% -1.55% -0.97% 5.06% 1.50% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.74% -1.57% -1.05% 5.01% 1.84% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.85% -1.68% -1.06% 5.04% 1.63% -1.68%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.94% -1.56% -0.94% 5.33% 2.27% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.87% -1.84% -1.72% 3.76% -0.87% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.80% -1.85% -1.72% 3.64% -1.33% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.73% -1.76% -1.65% 3.82% -0.98% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.78% -1.79% -1.67% 3.65% -1.03% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.00% -0.84% -1.63% -1.54% 3.90% -0.95% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% -0.79% -1.83% -1.83% 3.45% -1.19% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.73% -1.82% -1.81% 3.45% -1.59% -2.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.82% -1.92% -1.92% 3.19% -1.92% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.73% -1.85% -1.85% 3.47% -1.45% -2.45%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.00% 0.00% 0.27% 2.77% 3.34% 0.22%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% -0.14% -0.07% 1.91% 1.54% -0.22%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.23% 0.81% 2.11% 2.41% 1.75% 6.54% 4.00%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% -0.28% -0.56% 1.28% 0.42% -0.70%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.75% 1.82% 1.67% 0.15% 3.55% 3.08%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.28% -0.56% 1.14% 0.42% -0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.75% 1.82% 1.67% 0.15% 3.55% 3.24%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% -0.45% 1.10% 0.27% -0.54%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.18% -0.46% 1.12% 0.37% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.17% -0.44% 1.15% 0.35% -0.52%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.27% -0.44% 1.17% 0.27% -0.53%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.29% -0.77% 0.49% -0.97% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% -0.38% -0.76% 0.58% -0.76% -0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.56% -0.56% 0.70% 7.02% 7.32% 0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.63% -1.08% -0.72% 3.77% 0.82% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.60% -1.10% -0.77% 3.93% 1.22% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.58% -1.25% -1.30% 2.80% -1.04% -1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.62% -1.28% -1.32% 2.53% -1.44% -1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.59% -1.29% -1.42% 2.53% -1.55% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.62% -1.32% -1.45% 2.29% -2.00% -2.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.16% -1.03% -3.72% -3.37% 4.85% -3.35% -6.00%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.01% -0.55% -1.06% 0.09% 7.07% 5.82% -0.41%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.00% -0.51% -0.93% 0.45% 7.97% 7.88% 0.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% -0.54% -0.97% 0.43% 7.90% 1.87% -0.03%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% -0.56% -1.07% 0.09% 7.07% -0.04% -0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.54% -1.63% -1.66% 3.14% -1.80% -2.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% -0.53% -1.64% -1.66% 3.40% -1.26% -2.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 0.14% 0.14% 2.03% 4.61% 5.71% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.54% -2.51% -0.40% 4.97% 0.96% -2.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.52% -1.17% -0.39% 4.96% 0.93% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.49% -0.65% 1.16% 1.50% 0.66% -5.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.45% -2.44% -0.45% 4.77% 0.46% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.62% -1.24% -0.62% 4.59% 0.38% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.65% -1.29% -0.52% 4.79% 0.66% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.56% -1.20% -0.47% 4.82% 0.76% -1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.59% -0.59% 1.50% 9.14% 9.28% 1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.00% -0.55% -0.51% 1.54% 9.39% 10.39% 1.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.60% -1.35% -0.94% 4.00% -0.42% -1.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% -0.59% -0.75% 0.82% 7.79% 7.00% 0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.59% -1.40% -1.17% 3.52% -1.08% -2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% -0.60% -0.70% 0.90% 7.93% 7.42% 0.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.56% -1.36% -1.08% 3.74% -0.76% -1.95%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.57% -0.61% 1.22% 8.71% 9.02% 1.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.43% -1.27% -0.91% 3.91% 0.40% -1.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.01% -0.45% -0.74% 0.64% 7.26% 7.02% 0.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.44% -1.32% -1.14% 3.44% -0.22% -2.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% -0.44% -0.70% 0.73% 7.40% 7.45% 0.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.42% -1.30% -1.07% 3.65% 0.05% -2.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.41% -0.59% 1.05% 8.17% 9.04% 0.78%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% -0.58% -0.86% 1.05% 8.68% 8.68% 0.73%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.24% -0.35% -0.12% 1.33% 6.11% 8.09% 1.64%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% -0.71% -1.44% 0.12% 7.37% 6.14% -0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% -0.75% -1.33% -0.01% 5.55% 7.00% -0.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.22% -0.42% 0.59% 1.80% 6.95% 9.99% 2.39%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.02% -1.19% -1.46% -0.30% 8.04% 6.71% -1.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.24% -0.27% 0.58% 1.89% 6.65% 8.68% 2.97%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.24% -0.27% 0.28% 1.02% 4.74% 4.66% 1.79%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.30% -0.24% 0.58% 1.85% 7.63% 10.82% 3.48%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.30% -0.24% -0.00% 0.08% 3.92% 3.30% 1.08%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.22% -0.07% 1.04% 1.34% 5.19% 3.98% 1.19%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.05% -0.86% -1.91% -0.71% 6.71% 4.89% -1.70%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -0.91% -1.11% -4.38% 1.97% -2.77% -5.12%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.24% -0.65% -0.93% 0.74% 6.67% 5.43% -0.29%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.25% -0.60% -1.25% -0.34% 4.49% 1.32% -1.72%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.26% -0.60% -0.77% 1.12% 7.59% 7.47% 0.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.81% -1.56% 0.96% 8.40% 8.87% -0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.07% -0.81% -2.10% -0.63% 4.96% 2.09% -2.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.07% -0.81% -2.33% -1.30% 3.57% -0.44% -3.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.06% -0.84% -2.44% -1.62% 2.82% -1.95% -3.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% -0.62% -0.82% 0.69% 8.63% 8.52% 0.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.26% 0.17% 1.27% 2.80% 7.64% 11.80% 4.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.56% -1.29% -0.56% 5.72% 3.08% -0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.56% -1.29% -0.56% 5.72% 3.08% -0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% -0.61% -0.91% 0.46% 8.11% 7.48% 0.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.55% -1.28% -0.55% 5.86% 3.04% -0.91%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -1.16% -2.77% -1.32% 3.65% 0.34% -3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.05% -0.11% 0.82% 1.92% 5.58% 7.97% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -1.17% -1.88% -1.31% 3.68% 0.30% -3.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% -1.21% -1.48% 0.00% 6.19% 5.25% -1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.23% -0.44% -0.07% 1.29% 7.04% 9.15% 2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% -0.74% -1.42% -0.04% 7.65% 6.64% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.04% -0.78% -1.58% -0.50% 6.37% 5.04% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.23% -0.43% -0.56% -0.22% 3.84% 2.66% 0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.02% -0.74% -2.12% -2.15% 3.07% -2.25% -3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.04% -0.78% -2.22% -2.43% 2.26% -2.92% -3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.16% -0.46% -1.54% -1.21% 4.33% 0.70% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.03% -0.59% -1.61% -0.94% 5.30% 2.32% -1.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.23% -0.44% -0.07% 1.29% 7.04% 9.16% 2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% -0.74% -1.42% -0.03% 7.65% 6.65% -0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.04% -0.78% -1.58% -0.50% 6.37% 5.04% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.03% -0.59% -1.06% 0.74% 8.95% 9.63% 0.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.23% -0.43% -0.81% -0.95% 2.32% -0.26% -0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% -0.74% -2.13% -2.17% 3.03% -2.32% -3.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.04% -0.78% -2.20% -2.37% 2.16% -3.50% -3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.03% -0.59% -2.06% -2.27% 2.47% -2.99% -3.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.51% -0.91% 2.11% 9.51% 8.27% 1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% -0.52% -1.48% 0.26% 5.60% 0.79% -1.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.52% -1.56% 0.04% 5.16% -0.06% -1.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.04% 1.23% 3.99% 8.32% 11.39% 5.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.57% -2.31% -2.09% 0.06% -10.06% -4.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% -0.45% -2.53% -2.85% -1.77% -13.33% -5.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.55% -2.37% -2.31% -0.16% N/A% -4.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.11% -0.48% -2.63% -3.06% -2.14% -13.71% -5.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.35% -0.65% -0.91% 0.95% 8.15% 9.34% 0.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.34% -0.69% -1.06% 0.53% 7.20% 7.30% 0.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.34% -0.68% -1.67% -1.32% 3.28% 0.75% -1.68%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.16% 0.03% 0.73% 2.06% 6.15% 7.88% 3.89%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% -0.29% -0.64% 0.71% 6.55% 6.90% 1.00%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% -0.35% -0.30% 0.84% 5.68% 7.86% 1.87%
( 全球非投資等級債券基金 ) 0.01% -0.54% -1.07% -0.14% 4.94% 2.68% -0.96%


本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)